ارائه سمینار علمی و کاربردی با عنوان "مدیریت عمر ترانسفرماتورهای قدرت و معرفی نرم افزار مرتبط با آن" توسط آقای دکتر محمد مرادی با حضور جمعی از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت برق منطقه ای غرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه سمینار علمی و کاربردی با عنوان "مدیریت عمر ترانسفرماتورهای قدرت و معرفی نرم افزار مرتبط با آن" توسط آقای دکتر محمد مرادی با حضور جمعی از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت برق منطقه ای غرب

 

در راستای ادامه همکاری­ های اساتید دانشگاه با صنعت برق استان، دانشکده علوم و فناوری های نوین سلسله سمینارهای را بصورت ماهیانه با شرکت برق منطقه ­ای غرب هماهنگ کرده است. در تاریخ 97/08/21 سمینار علمی و کاربردی با عنوان "مدیریت عمر ترانسفرماتورهای قدرت و معرفی نرم افزار مرتبط با آن" توسط آقای دکتر محمد مرادی با حضور جمعی از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت برق منطقه ای غرب ارائه گردید.

در قسمت اول سمینار، به شرح اهمیت ترانسفرماتورها و چگونگی مدیریت عمر آن در شبکه انتقال برق پرداخته شده و مشکلات ناشی از خرابی و یا حوادث به وجود آمده در شبکه­ های برق بیان گردیده است و همچنین در زمینه عیب یابی و سرویس ترانسفرماتورها مثال­ های عملی مفیدی ارائه شده است.

در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روی ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر­ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻳﻘﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم­ﻫﺎی ﭘﻴﺮی و ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ شامل ﮔﺮﻣﺎ، رطوبت و اﻛﺴﻴﮋن می ﺒﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﻜﻼت و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از این ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻄﻮر کامل در ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ مورد بررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و استانداردهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻴﺎن و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار گرفت، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﺗﺴﺖ­ﻫﺎ و آزﻣﺎﻳش ها ﺑﺮ روی روﻏﻦ، ﻛﺎﻏﺬ و ﻗﺴﻤﺖ­ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺮادی ﺗﺴﺖ­ﻫﺎی اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ در حوزه  ﺑﺮرﺳﻲ عملکرد و سرویس دوره­ ای بیان گردید.

در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻤﻴﻨﺎر آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺮادی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ ﻗﺴﻤﺖ­ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻧﺮم افزار در ﻗﺴﻤﺖ­ﻫﺎی اﺻﻠﻲ  نرم ­افزار را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺒﻴﻪ­ سازی­ ها و دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.